Privacyverklaring

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering, via deze website bekend als WIL, gevestigd in Zwolle, bereikbaar via 06 4837 8017 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor de wet AVG per 25 mei 2018 verplicht. Daarvoor vond ik jouw privacy ook al heel belangrijk. Waarbij ik er altijd van uit ben gegaan dat je contact met me opneemt als je het idee hebt dat ik onzorgvuldig met je gegevens of informatie omga. Blijf dat ook vooral doen!

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in

correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wil@partnermetass.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering) tussen zit. Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Wordpress voor de website, Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven, Office 365 voor mailverkeer en organiseren workshops, Moneybird voor de boekhouding en facturatie. Het gebruik van deze computerprogramma’s zullen geen verwachte gevolgen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De wettelijke bewaartermijn van NAW gegevens en bedrijfsnaam en AW gegevens voor facturatie is 7 jaar.
Overige bewaartermijn van persoonsgegevens is maximaal 2 jaar. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je persoonsgegevens direct verwijderd, mits deze niet noodzakelijk zijn voor de wet op de Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet en nooit gedeeld met derden, anders dan waarvoor het bedoeld is (bijvoorbeeld ik moet persoonsgegevens invoeren in Moneybird om facturen te kunnen opmaken, Mailchimp verzamelt naam en e-mailgegevens om een nieuwsbrief te versturen).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wil@partnermetass.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Willeke Verwoerd via wil@partnermetass.nl

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Willeke Verwoerd begeleiding//training//conflicthantering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.